Friday, 9 January 2015

Festive Fishing in Poland - Świąteczne wędkowanie w Polsce

 photo A_IMG_6863_net_zpsf4c7aed0.jpg

Greetings, fishes and a Happy New Year to all of you. We have a different type of blog this time, written in both English and Polish to describe my recent trip to Poland and to celebrate fishing and the spirit of friendship in both countries.

Serwus! Wielu rybek oraz Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim Wam życzę!
Tym razem przedstawiam Wam inny rodzaj bloga w języku angielskim i polskim, aby opisać moją ostatnią wyprawę do Polski i żeby uczcić wędkowanie i ducha przyjaźni w obydwu krajach.

If Christmas in England is about turkey, port and television, the Polish version is a story of carp, vodka and Church, although not necessarily in that order. Slightly different, yes, but what generous, welcoming hosts the Poles are. If you are ever invited to celebrate with them, say yes but be warned- there is probably no place on earth you will eat and drink more.

Jeśli Boże Narodzenie w Anglii to indyk, porto i telewizja, polska wersja tego święta to historia karpia, wódki i kościoła- choć niekoniecznie w tej kolejności. Trochę innymi, ale jakże hojnymi i serdecznymi gospodarzami okazują się być Polacy. Jeśli kiedykolwiek dostaniesz od nich zaproszenie, by z nimi wspólnie świętować, przyjmij je, ale ostrzegam – prawdopodobnie nie znajdziesz miejsca na ziemi, gdzie zjesz i wypijesz więcej niż w Polsce.

 photo 10887753_10155155324095121_261599169_n_zps8b4d8ba7.jpg

Are the stories of Christmas carp true? Absolutely. But the fish are not yanked from a local river but farmed in their thousands. These days the supermarkets sell them on ice- although Christmas is now the only time of year you can still buy them live, and as in times past these fish are sometimes kept in the family bath and few for a few days! Would my British fisherman’s ethics let me eat carp flesh though? More on this later.

Czy historie o świątecznym karpiu są prawdziwe? Oczywiście. Jednak ryby te nie są wyłapywane z miejscowej rzeki, ale sztucznie hodowane w tysiącach sztuk. W dzisiejszych czasach supermarkety sprzedają te ryby na platformach lodowych, chociaż Boże Narodzenie to jedyny czas w roku, kiedy możesz kupić je żywe. Tak samo jak w przeszłości karpie trzymane są w rodzinnej wannie przez kilka dni. Ale czy jednak moja etyka brytyjskiego rybaka pozwoliłaby mi na spożycie mięsa karpia? Więcej na ten temat dalej w blogu.

 photo 10922066_10155155340875121_855434345_n_zps80bd6c04.jpg

It might have been cold in Wroclaw over the holidays, but I still went fishing in the River Odra and Paulina, my girlfriend, was brave enough to join me. The last time we met up with Mateusz Perlinsky was on a mild spring day, but this time it was a much colder trip, fishing for zander.

Podczas świąt we Wrocławiu było całkiem zimno, ale pomimo tego poszedłem łowić ryby nad Odrę a Paulina, moja dziewczyna, była wystarczająco odważna, by do mnie dołączyć. Ostatnim razem spotkaliśmy Mateusza Perlińskiego w łagodny wiosenny dzień, ale tym razem była to znacznie zimniejsza wyprawa. To był połów na sandacza.

 photo 10927931_10155155337640121_1098772392_n_zps59432355.jpg

On route I had to scribble on official looking papers and pay 40 zloty (About £8) for a visitors fishing license. We also stopped at a huge tackle shop, so I could waste more strange currency on jigs for the zander. Never mind, because the prices in Poland are cheap. In the measures important to fishermen, beer is 6-7 zl (about £1.20-£1.40) per pint and a dozen soft lures and jig hooks will set you back less than ten quid.

Po drodze musiałem podpisać oficjalnie wyglądające papiery i zapłacić 40zł (ok. 8 funtów) za kartę wędkarską dla obcokrajowców. Zatrzymaliśmy się również w ogromnym sklepie ze sprzętem wędkarskim, co bym mógł przepuścić więcej kasy na przynętę na sandacza. Mniejsza z tym, bo ceny w Polsce i tak są niższe. Według miar ważnych dla wędkarzy piwo kosztuje 6-7 złotych (ok. 1.20-1.40 funta) za jedną pintę (ok. 568ml) a tuzin miękkiej przynęty i haczyków będzie Cię kosztować mniej niż 50zł (10 funtów).

 photo 10877947_10155155324160121_877552554_n_zps86d76f28.jpg

In biting winds we crossed industrial looking bridges and sticky mud. Mat showed me a great looking spot for winter fishing; a deep junction on the Odra where the water fell dramatically to over 20 ft (7m) deep. We tried to ignore the cold, bouncing the lures across the bottom, but I received only one suspicious nip in three chilly hours. A few teeth marks but no fish on this occasion, but it was great to see Mat.

W przenikliwie zimnym wietrze przeszliśmy przez przemysłowo wyglądające mosty i kleiste błoto. Mateusz pokazał mi świetnie wyglądające miejsce na zimowy połów ryb; głębokie połączenie kanałów na Odrze, gdzie woda spada radykalnie ponad 7 metrów (20 stóp) głębokości. Próbowaliśmy zignorować zimno odbijając przynętę wzdłuż dna rzeki, ale w czasie tych trzech mroźnych godzin miałem tylko jedno podejrzane branie. Oprócz kilku śladów po zębach zabrakło ryb przy tej okazji. Jednak dobrze było zobaczyć się z Matem.
 photo 10893410_10155155341130121_1740282822_n_zps8c1104c9.jpg

Then came the great carp tasting. How would I feel about this? I could imagine a muddy flavour, inferior to the other superb Polish dishes: pirogi (small dumplings) beetroot soup and bigos (a slow cooked stew of cabbage, smoked sausage and whatever the cook can find). The reason for eating carp is down to religion as well as Christmas tradition. On Christmas Eve in Poland, it is forbidden for Catholics to eat meat or drink alcohol. That festive carp is a convenient loophole though.

Następnie przyszła wielka degustacja karpia. Jak miałbym się wobec tego czuć? Mógłbym wyobrazić sobie błotnisty smak gorszy od innych wspaniałych dań polskich; pierogów, barszczu czerwonego i bigosu. Spożywanie karpia sprowadza się do religii i tradycji bożonarodzeniowej. W Wigilię w Polsce katolicy nie mogą jeść mięsa ani pić alkoholu. Jednak ten świąteczny karp jest wygodną wymówką.


In truth the carp wasn’t bad. Quite sweet tasting, if a little bony. Not that I would dream of doing it in England- and as I sometimes tell confused older Poles, you could be arrested.

W rzeczywistości karp nie był taki zły. Dosyć słodki w smaku i ościsty. Nie że śniłoby mi się zjeść go w Anglii a jednak czasami mówię zdezorientowanym Polakom starszego pokolenia, że można być za to aresztowanym.

Carp aside, the English and the Poles do have many similarities at Christmas. One is that they love a drink. The main difference are the sizes of the measures. A single whisky or vodka in the UK is a stingy measure compared to a Polish helping. Friendly people, but never try to outdrink a Pole!

Zostawiając karpia na boku, jest wiele podobieństw między angielskimi i polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi. Jednym z nich jest upodobanie do trunków. Główną różnicą są wielkości miar. Pojedyncza whisky albo wódka w Wielkiej Brytanii to skąpa miara w porównaniu do polskiej porcji. Przyjaźni ludzie, ale nigdy nie próbuj stawać w zawody w piciu z Polakiem!

 photo 10899834_10155155346465121_1794452042_n_zps7ee7701f.jpg

Perhaps I wondered what I had been drinking later in the week, when my second fishing trip was with a man who might be my Polish alter-ego. Arek Kubale is a thirty-something fishing writer, editor and photographer with a similar taste for odd fly fishing. He also shares the beard and a love of alternative rock music.

Być może zastanawiałem się, co takiego piłem w tygodniu, kiedy moja druga wędkarska wyprawa odbyła się z kimś, kto mógłby być moim polskim alter-ego. Arek Kubale jest trzydziestokilkuletnim pisarzem wędkarskim, redaktorem i fotografem z podobnym upodobaniem do łowienia ryb na muszkę. Łączy nas również broda i zamiłowanie do alternatywnej muzyki rockowej.


The weather was bitterly cold, so we spent part of the day drinking coffee, destroying some amazing local cakes and talking fishing. Wroclaw has some fascinating urban fishing, it turns out. There are good sized chub, pike and asp here on some curious canals. One of them would look quite fishy- if it contained any water! Arek explains that it was recently drained and repaired. A minor tragedy because he openly admits that he moved to this exact area for the canal fishing (well, that and the awesome local cake shop).

 photo 10899770_10155155346545121_110735090_n_zpsd5badd2e.jpg

Było przenikliwie zimno, więc część dnia spędziliśmy pijąc kawę, zajadając się przepysznymi lokalnymi ciastkami i rozmawiając o łowieniu ryb. Okazuje się, że we Wrocławiu występuje fantastyczne wędkarstwo miejskie. Dobrych rozmiarów klenie, szczupaki i bolenie pływają tu w ciekawych kanałach. Jeden z nich wyglądałby na dosyć zarybiony, gdyby tylko płynęłaby w nim woda. Arek tłumaczy, że kanał ten został ostatnio osuszony i wyremontowany. To dla niego mini tragedia, bo przyznaje on otwarcie, że przeprowadził się do tego rejonu dla wędkowania w kanale (no i jeszcze dla rewelacyjnej cukierni).

 photo B_IMG_6859_netcopy_zps37819b0e.jpg

 photo 10912880_10155155347605121_242318715_n_zps6f1ad66b.jpg

The other pleasant surprise is that young Polish anglers are now predominantly catch and release, in spite of the older heads. “You still get a few old folk who think just about any bream or horrible tasting fish is edible, if you only stew or smoke it long enough,” Arek explains, “but for the young, catch and release is becoming normal.”

Następną miłą niespodzianką jest to, że młodzi polscy wędkarze w głównej mierze łowią ryby metodą złap i wypuść (catch and release), pomimo praktyk starszego pokolenia. „Nadal spotykasz starszych wędkarzy, którzy myślą, że leszcze albo inne okropne w smaku ryby są jadalne, jeśli tylko odpowiednio długo będziesz je dusić albo wędzić” wyjaśnia Arek, „ale dla młodych metoda złap i wypuść staje się normą.”

 photo B_IMG_6920_netcopy_zps19c44a99.jpg

The fishing is bitterly tough with a pike fly rod, although I’m intrigued by strange urban waters and shoals of bleak that sometimes dance at the surface, even in these below freezing conditions. We enjoy a few casts, and it is nice seeing a pike fly dance in the cold water. But nothing is willing to bite, so it’s home time.

Łowienie wędką muchową na szczupaka jest niezwykle trudne, choć jestem zaciekawiony dziwnymi wodami miejskimi i ławicami uklei, które czasem tańczą na powierzchni wody nawet w tych lodowatych warunkach. Kilkukrotne zarzucanie wędki sprawia nam przyjemność a także miło jest zobaczyć muchę szczupakową, jak tańczy w zimnej wodzie. Ale nic nie chce brać, więc czas iść do domu.

 photo B_IMG_6915_net_zps3f78a070.jpg

I would love to have caught a winter pike or zander from one of the city’s cold canals, but what can I say? The truth doesn’t always make the perfect story or a great ending. But I will certainly return to visit my friends in Poland in warmer times. Contrary to myth here is some fascinating, undervalued fishing here. Asp are a unique predatory fish; in other parts you also find rivers with huchen: a giant, carnivorous relative of the salmon. Thanks go to my Polish friends and my hosts, Paulina and her family. I will return when it is possible to feel warm without the aid of vodka.

Naprawdę bardzo chciałem złowić zimowego szczupaka albo sandacza z jednego z miejskich kanałów, ale cóż mogę powiedzieć? Prawda nie zawsze stanowi idealną historię albo wspaniałe zakończenie. Na pewno jednak znów odwiedzę swoich przyjaciół w Polsce w cieplejszym okresie. W przeciwieństwie do panującego mitu występuje tu fascynujące i niedocenione wędkarstwo. Bolenie są unikatowymi rybami drapieżnymi; w innych częściach kraju znajdziesz także rzeki z głowawicą; ogromnym mięsożernym krewnym łososia. Składam dzięki moim polskim przyjaciołom i gospodarzom, Paulinie i jej rodzinie. Powrócę tu, kiedy to możliwe, by poczuć ciepło, ale już bez pomocy wódki.

3 comments:

Andrew M said...

Interesting post Dom, like the sound of the Hutchen, do you think they are similar to the Hucho Hucho from Slovenia?

Dominic said...

Good question Andrew… but I'm afraid I haven't a clue. Can anybody clear this one up? Is there only one "Huchen" in Europe, or a handful of species?

arhuku said...

Andrew, Dominic - yes, it's the same species as in Slovenia. In Poland we have native population of Hucho hucho (in Polish: głowacica)in three rivers: the Poprad, the Czadeczka and the Czarna Orawa. These rivers belongs to the Danube river system, so the population is native. In 80's and 90's huchen was also stocked in some bigger rivers of southern Poland like: the Dunajec and the San. I would suggest to chase this species in those rivers first (San, Dunajec). Despite there is no big population of this fish, the possibility of catching one is still real. Today my friend (he's a ff guide) caught three, one over 100 cm.

Arek Kubale http://www.arkadiuszkubale.com/